Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Pseudokras / Vznik a vlastnosti hornin tvořících pseudokras

Vznik a vlastnosti hornin tvořících pseudokras

Pseudokrasové horniny jsou veškeré nekrasové horniny, ve kterých mohou vznikat psudokrasové jevy (viz kapitola pseudokras). Patří sem jak horniny vyvřelé (např. žula či čedič), tak usazené (např. pískovec) či přeměněné (např. rula či svor). Nejvíce pseudokrasových jevů je však vázáno na usazené horniny, především na pískovce a jim příbuzné horniny.

Pískovec je usazená hornina vzniklá zpevněním písku, kromě něj však obsahuje další složky, např. jíl či úlomky schránek živočichů. Klasifikace pískovců je značně složitá a názvosloví nejednotné.

V průběhu zpevňování pískovce (tento proces je odborně nazýván diageneze) se z cirkulujících roztoků ukládaly minerální složky tmelící jednotlivá zrna. Tmel může být např. kalcitový (vápnitý), křemenný, železitý atd. Charakter tmelu má velký význam pro výsledné vlastnosti horniny (např. kyselý nebo naopak vápnitý pískovec). Křemitý tmel může tmelit křemitý písek, ale může také zatlačovat tmel starší generace (např. kalcitový). Pískovce s křemitým tmelem jsou nejodolnější, proto se také nejčastěji využívají ve stavebnictví.

Charakter tmelu má také často velký vliv na zbarvení pískovců. Křemenné pískovce bývají bělavé až nažloutlé, červenavé zbarvení je způsobeno obsahem oxidů železa (u nás např. v prvohorních permských pískovcích).

Křemenné pískovce tvoří rozsáhlá deskovitá tělesa o mocnosti desítek až stovek metrů a často velkého plošného rozsahu.

Pískovec s vyšším obsahem živce (minimálně 25%) se označuje jako arkóza. Druhem pískovce je také droba, vyskytující se u nás především na Moravě (Drahanská vrchovina, Nízký Jeseník). Droby mají šedou barvu a vznikaly v moři za účasti tzv. turbiditních proudů (proudy řídkého bahna a kalu klesající z okraje pevniny na dno oceánu).

Zpevněním nejjemnějších zrn (jílu) vzniká jílovec. Jílovec s vyšším obsahem CaCO3 se nazývá slínovec. Pro písčitý slínovec svrchní křídy (druhohor) se u nás používá vžitého termínu opuka. Díky svým vlastnostem (pukání do pravidelných kvádříků) byla opuka především v minulosti hojně využívána jako stavební kámen (jsou z ní např. stavby románské Prahy).