Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Pseudokras / Pseudokras

Pseudokras

Hned v úvodu bylo vysvětleno, že jako pseudokras jsou označovány morfologicky (tvarově) podobné formy krajiny jako nalézáme v krasu, pseudokrasové formy však nevznikají rozpouštěním horniny. Na jejich vzniku se podíl řada faktorů, především tektonika (zlomy a další porušení hornin) a mechanický rozpad hornin.

Podle nových vědeckých názorů je však pojem kras vnímán mnohem šířeji než v minulosti a řada jevů dřív označovaných jako krasové je dnes považováno za pseudokrasové. Pseudokrasem v dnešním slova smyslu tak zůstávají pouze formy vzniklé procesy působícími již při vzniku horniny, mechanickým rozpadem a erozní činností ledu či větru (Panoš, 2001). To znamená, že v některých oblastech považovaných za typicky pseudokrasové (např. pískovcová skalní města) můžeme ojediněle nacházet krasové jevy, založené na rozpouštění hornin.

Mnohé horniny označované jako pseudokrasové obsahují určité procento dobře rozpustných minerálů. Mezi nimi obvykle převažují hlavní horninotvorné minerály pravých krasových hornin, zejména uhličitany (např. CaCO3). Mezi takové horniny u nás patří především pískovce s vápnitým tmelem mezi zrnky písku. V takovémto případě se pak pískovec chová jako krasová hornina. Rozpouštění tmelu působí uvolnění zrn a vzniku povrchových i podzemních jevů totožných s krasovými (Bosák in Hromas a kol., 2009).

Geologické procesy utvářející kras a pseudokras jsou v jádru shodné. Jde jak o mechanickou činnost proudící vody (eroze), vyplavování částic z podzemí (sufóze), řícení a rozpad horninového masivu), tak i o procesy chemické (rozpouštění horniny vlivem agresivní proudící vody = koroze).

Také u pseudokrasu je stejně jako u krasu jeho nedílnou a mnohdy významnou součástí podzemní část. Pseudokras v porézních horninách, zejména různých typech pískovců, může mít vyvinuto i podzemní odvodňování. Jeho podstata je však jiná než u typického krasu – je založena na průlinové propustnosti, nikoliv na propustnosti krasově-puklinové (Bosák in Hromas a kol., 2009).

Hynek Skořepa

28.6.2012, 16:17, 2 obrázky


obrázek 194

Sufozní pseudokrasová jeskyně ve spraších u Mladče poblíž Litovle

obrázek 115

Pískovcové skalní město Toulovcovy maštale u Litomyšle