Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Povrch krasu / Vyloučení dopravy ze žlebů v Mor. krasu - příklad praktického problému řešeného ochranou přírody

Vyloučení dopravy ze žlebů v Mor. krasu - příklad praktického problému řešeného ochranou přírody

Státní ochrana přírody musí řešit stále častější střety zájmů mezi požadavky ochrany přírody a rostoucím tlakem moderní společnosti na využívání konkrétní krajiny. Příkladem může být řešení dopravních problémů v severní části Moravského krasu, v území s nejvyšším stupněm ochrany přírody (NPR Vývěry Punkvy).

Rostoucí intenzita automobilové dopravy měla ve druhé polovině 20. století velmi negativní vliv na životní prostředí v nejcennějších a zároveň turisticky nejatraktivnějších lokalitách Moravského krasu. V inverzních polohách hlubokých kaňonovitých žlebů docházelo k hromadění výfukových plynů, problémem byla také vysoká prašnost a hluk. Silnice procházející žleby byly využívány nejen k přepravě místních obyvatel (automobilová i linková autobusová doprava mezi Blanskem a Sloupem či Blanskem a Ostrovem u Macochy), ale především k přepravě turistů. Při kontrolních měřeních na některých místech Pustého a Suchého žlebu byly naměřeny v letní turistické sezóně vyšší koncentrace oxidů dusíku než v Brně, kde je samozřejmě hustota dopravy mnohem vyšší. Příčinou je charakter krasových žlebů spolu se specifickým mikroklimatem (těžší chladný vzduch se udržuje při dnech žlebů).

Automobilová doprava ve žlebech zatěžovala prostředí také hromaděním těžkých kovů, především olova. Zvýšený obsah těžkých kovů byl zaznamenán jak v půdě, tak v rostlinách.

Vážné problémy z hlediska ochrany přírody přinášela také velká koncentrace turistů čekajících na prohlídku v okolí Punkevních jeskyní. Státní ochrana přírody (Správa CHKO Moravský kras) se snažila ve spolupráci s dalšími orgány státní správy situaci řešit. Postupně byl zamezen průjezd individuálních dopravních prostředků Pustým a Suchým žlebem, doprava je směřována na záchytná parkoviště na Skalním Mlýně a poblíž propasti Macocha. Příjezdy návštěvníků k Punkevním jeskyním pak byly sladěny se vstupy do jeskyní tak, aby čekací doba před jeskyněmi byla minimální.

Od roku 1984 plní funkci obchvatu Pustého žlebu silnice Blansko – Těchov – Sloup. Díky tomu došlo nejdříve k sezónnímu a později (od roku 1991) celoročnímu vyloučení dopravy z Pustého žlebu mezi Punkevními jeskyněmi a Sloupem. V roce 1994 byl ze silniční dopravy vyloučen úsek silnice v Suchém žlebu a úsek mezi Skalním Mlýnem a Punkevními jeskyněmi. Celkově bylo takto pro veřejnou dopravu uzavřeno něco přes 10 km silnic. Obchvat Suchého žlebu je veden z Blanska přes Lažánky a Vilémovice do Ostrova u Macochy.

V květnu 1993 byla zahájena organizovaná „ekologická“ přeprava turistů mezi Skalním Mlýnem a Punkevními jeskyněmi. Návštěvníci jsou přepravováni vozíky zapojenými za speciální tahač. Celá souprava má vzhled silničního vláčku.

Zároveň však bylo třeba reagovat na protesty okolních obcí, které upozorňovaly na fakt, že uzavřením silnic ve žlebech došlo k výraznému nárůstu dopravy přes tyto obce a tím k jednoznačnému zhoršení životního prostředí pro jejich občany. Snahou proto bylo omezit přejezdy aut a zájezdových autobusů mezi záchytnými parkovišti na Skalním Mlýně a u propasti Macocha. Bylo při tom nutné zajistit pohodlné spojení mezi vstupem do Punkevních jeskyní a propastí Macochou, které by bylo vhodné i pro návštěvníky se s níženou pohyblivostí. Vzdálenost mezi oběma místy je sice krátká (pěšky asi 2 až 3 km), lze ji ovšem překonat pouze poměrně strmou Salmovou stezkou.

Vhodným řešením se ukázalo zřízení lanovky mezi vstupem do Punkevních jeskyní a jícnem propasti Macocha v roce 1995. Kolem vybudování lanovky došlo ke sporům mezi Správou CHKO Moravský kras a některými nevládními ekologickými organizacemi. Kauza tehdy prošla i sdělovacími prostředky, bohužel ne vždy byla prezentována nestranně.

Nevládní ekologické organizace tehdy útočily na Správu CHKO, že lanovku neměla povolit. Správa ji ale povolit musela. Lanovka není ideálním řešením, byla však podle všeho řešením nejméně škodlivým. Nejlepší z pohledu ochrany přírody bylo nemít zde žádnou lanovku s tím, že by do Punkevních jeskyní nechodili žádní turisté. Takové řešení však není přijatelné. Přírodu je třeba chránit nejen pro ni samotnou, ale taky pro lidi. A návštěvníci prostě vidět jeskyně chtějí. Nehledě na to, že turistický ruch související s jeskyněmi poskytuje obživu mnoha místním obyvatelům. Kritici uvedeného řešení mohou namítnout, že vláček dopravující turisty mezi Skalním Mlýnem a Punkevními jeskyněmi (dolní stanicí lanovky) vůbec není „ekologický“, protože má obyčejný naftový motor. Jenže tento vláček projede žlebem ze Skalního Mlýna k Punkevním jeskyním několikrát denně tam a zpět sám, auta a autobusy už tudy nejezdí. Žleby jsou dnes již přístupné pouze pro pěší turisty a cykloturisty. Výsledek pro přírodu je docela dobrý – místo stovek aut a desítek autobusu denně jen jeden či dva vláčky pendlující sem a tam.

Nelibost některých lidí vyvolává také to, že vláčky a lanovku provozuje Společnost pro Moravský kras (S.M.K., a. s.), která na jejich provozu samozřejmě vydělává. Soukromá společnost však nemůže fungovat bez toho, aby si vydělala na svůj provoz a zaměstnance. Možná by bylo vhodnější, kdyby vláčky provozoval stát, to je však v současnosti nereálné. Správa CHKO Moravský kras jako státní úřad nic takového dělat nemůže.

Na výše uvedeném příkladu je patrné, jak je mnohdy obtížné řešit problémy vztahu ochrany přírody s ostatními lidskými činnostmi. Téměř nikdy nelze najít řešení z hlediska ochrany přírody ideální. Obvykle jde o umění možného a o nalezení kompromisu. Až někdy pojedete silničním vláčkem a lanovkou k propasti Macocha (jízdní řád viz www.smk.cz), tak si na to vzpomeňte.

Literatura a prameny:

Kolektiv: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Moravský kras na období 2007 až 2016. Blansko.

Musil, R. a kol. (1993): Moravský kras – labyrinty poznání. Adamov.

Hynek Skořepa

17.12.2013, 13:02, 1 obrázek


obrázek 335

Lanovka mezi Punkevními jeskyněmi a propastí Macocha